Potrzebujesz błyskawicznej wyceny podłogi?

Formularz kontaktowy
17 czerwca, 2019

Drewniana podłoga z deski litej – zasady montażu

Drewniana podłoga z litych desek będzie ułożona perfekcyjnie, jeśli będą przestrzegane zasady opisane poniżej. Zdjęcia z realizacji obejrzysz na naszym Instagramie.

Przygotowanie podłoża do układania podłogi drewnianej z litych desek

Przed dostarczeniem desek na stanowisko, wszystkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie i dekorowanie) powinny być skończone wg sztuki budowlanej, a budynek powinien zostać starannie osuszony.

Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:

 • 45-60% wilgotności powietrza,
 • temperaturze +18 ÷ 22°C,
 • wilgotność ścian do 3%,

Deski podłogowe należy aklimatyzować do temperatury w pomieszczeniu – w tym celu należy paczki zeskładować w miejscu montażu podłogi na 2–7 dni przed rozpoczęciem instalacji (zależnie od warunków temperaturowych i sposobu składowania).

Uwaga!

Aklimatyzacja – pod żadnym pozorem nie należy przetrzymywać deski w stanie rozpakowanym, ponieważ grozi to zmianą szerokości, wilgotności, geometrii oraz utrata gwarancji. Paczki z deską muszą być szczelnie zamknięte.

Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla:

 • drewnianego do 10%,
 • betonowego do 1,7% metodą CM, do 3% metodą suszarkowo – wagową,
 • anhydrytowego 0,5% metodą CM. do 1,5% metodą suszarkowo – wagową,

Podłoże betonowe powinno być suche, równe (w przypadku występujących nierówności – należy je z frezować) i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe:

 • wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa,
 • na ściskanie minimum 25 MPa.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do montażu deski należy sporządzić protokoły pomiaru wilgotności, wytrzymałości wylewki oraz wilgotności ścian. Niewykonanie powyższych protokołów powoduje utratę gwarancji.

Przygotowanie desek do montażu drewnianej podłogi

Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski. Nie należy montować desek uszkodzonych. O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu.

W przypadku wymiarów większych niż 8m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.

Naturalne cechy drewna i każdej deski z danego gatunku tworzą oryginalną barwę i wygląd podłogi po ułożeniu – podłoga może się różnić od wzoru w punkcie sprzedaży. Deski przeznaczone są do montażu podłóg wewnątrz pomieszczeń.

Czego nie robimy

Producent nie zaleca kładzenia desek litych na podgrzewane podłoża – wykonawcy, którzy zamierzają położyć deski na podgrzewanym podłożu, zrobią to na własne ryzyko.

Desek z litego drewna nigdy nie należy układać jako podłogi pływające.

Desek z widocznymi wadami nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży. Po montażu deski traktowane są jako przyjęte pod względem jakościowym zarówno przez specjalistę od układania parkietu jak i przez właściciela, nawet jeśli właściciel nie był obecny przy montażu podłogi. Firma Parkiet Hajnówka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, jeśli deski podłogowe były zamontowane z zauważalnymi wadami.

Reklamacji nie podlega:

 • podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu,
 • naturalne zużycie drewnianej podłogi,
 • uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania,
 • (zarysowania piaskiem, pazury lub zęby zwierząt),
 • wgniecenia oraz spękania w skutek zalania płynami, etc.),
 • efekty akustyczne związane z użytkowaniem,
 • zróżnicowana kolorystyka i naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych.

Ze względów montażowych i estetycznych należy zaplanować szerokość ostatniego rzędu desek, który powinien mieć minimum 70 mm. W tym celu dokonać pomiaru szerokości pomieszczenia przed rozpoczęciem montażu, odjąć 30 mm (szerokość 2 szczelin dylatacyjnych) i podzielić przez szerokość deski. Np.: 4000 mm / 140 mm = 28,57 rzędów.

Na co zwrócić uwagę?

Otrzymany wynik to ilość rzędów desek w podłodze – zazwyczaj z wartością po przecinku. Jeżeli układanie rozpoczynamy od ściany to szerokość skrajnych rzędów należy obliczyć w następujący sposób:

 • Do wartości rzędów po przecinku (0,57) dodajemy 1,
 • 1,57*szerokość deski (np. .140mm)/2=109,9[mm].

Czyli pierwszy rząd desek przycinamy do szerokości około 109[mm] i taką samą szerokością desek zakańczamy układanie podłogi.

Uwaga!

Wyroby firmy Parkiet Hajnówka mogą być montowane tylko przez wyspecjalizowane firmy parkieciarskie. Wyspecjalizowana firma parkieciarska – jest to firma z udokumentowanym, co najmniej 3-letnim stażem w układaniu podłóg drewnianych, poświadczonym dyplomem mistrza parkieciarstwa, czeladnika parkieciarza lub też posadzkarza.

DREWNIANA PODŁOGA – MONTAŻ NA KLEJ

Metoda ta jest stosowana do układania podłogi na podłożu betonowym lub wylewce jak również do układania nowej podłogi na istniejących stabilnych i wypoziomowanych podłogach drewnianych.

Nanoszenie kleju

Klej musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni deski. Do nanoszenia kleju stosować szpachle zębate B10 – B15 – w zależności od wielkości i szerokości montowanej deski. Nie stosować szpachli zębatych z drobnym uzębieniem (np.: B3)

Podłoże betonowe powinno być suche i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe:

 • wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa,
 • na ściskanie minimum 25 MPa.

Klej
Dopuszcza się do klejenia wyłącznie kleje poliuretanowe jedno i dwuskładnikowe, które są zalecane przez producentów do klejenia podłóg drewnianych lakierowanych fabrycznie.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ KLEJÓW DYSPERSYJNYCH!

5 etapów montażu drewnianej podłogi na klej

 1. Pierwszy rząd desek kleimy wpustem w kierunku ściany zachowując szczelinę dylatacyjną. Należy je docisnąć aż klej zwiąże z podłożem. Nadmiar kleju wyciśnięty na powierzchnię drewna należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Kleju nie nakłada się na pióro ani wpust desek podłogowych.
 2. Deski należy zawsze układać schodkowo zazębiając końce o przynajmniej 150 mm. Ostatnią deskę w szeregu należy wymierzyć i dociąć pozostawiając przerwę dylatacyjną do15 mm. Jeżeli to możliwe częścią po odcięciu rozpocząć kolejny rząd.
 3. Po ułożeniu pierwszych 3 rzędów desek, do ściągnięcia ich razem i przytrzymania na miejscu na czas związania kleju, można użyć pasów ściągających.
 4. Przy ostatnim rzędzie szerokość ostatniej deski można zmierzyć przykładając ją do ściany i zaznaczając właściwą szerokość.
 5. Należy wyciąć otwory na wszelkie rury, słupy, ramy, przeszkody pozostawiając odpowiednią przerwę dylatacyjną.

MONTAŻ NA UKRYTE GWOŹDZIE

Przygotowanie do montażu

Deski podłogowe można mocować ukrytymi gwoździami bezpośrednio do przygotowanego podłoża drewnianego. Jeżeli istniejące deski drewniane są wystarczająco stabilne i płaskie to nowe deski można układać bezpośrednio na nie pod kątem 90°.

Jeżeli nowe deski podłogowe będą układane w tym samym kierunku co stare, do istniejącego podłoża należy przymocować arkusze sklejki zostawiając przerwy dylatacyjne o szerokości 15 mm pomiędzy arkuszami.

Jeżeli istniejące podłoże drewniane nie jest wystarczająco wypoziomowane należy je wyrównać np. sklejka wodoodporną.

Układając podłogę na podłożu betonowym zalecamy przymocowanie (najlepiej na klej i kołki) sklejki wodoodpornej o grubości 18 – 24 mm z odstępami dylatacyjnymi i dopiero do niej mocować na gwoździe właściwą podłogę.

Uwaga!

Jeżeli sklejka jest mocowana na kołki/wkręty należy uważać, aby nie uszkodzić instalacji biegnących w podłodze.

6 etapów montażu na ukryte gwoździe

 1. Pierwszy rząd desek ułożyć równo wpustem do ściany zachowując szczelinę dylatacyjną. Przymocować gwoździem (odstępy co 200-300 mm – min. 2 gwoździe na deskę, jeżeli to możliwe to min.70 mm od końca każdej deski). W podobny sposób mocować na długości tych desek pod kątem 45°-50° wpuszczając gwoździe w pióro. Do tego celu można użyć gwoździarki.
 2. Kolejny szereg desek włożyć wpustem w pióro i przymocować gwoździami do podłoża pod kątem 45°-50°.
 3. Układać deski od lewej do prawej. Deski należy zawsze układać schodkowo zazębiając końce o min.150 mm. Ostatnią deskę w szeregu należy wymierzyć i dociąć pozostawiając przerwę dylatacyjną 15 mm. Jeżeli to możliwe odciętą częścią rozpocząć kolejny rząd.
 4. Przy ostatnim rzędzie szerokość ostatniej deski można zmierzyć przykładając ją do ściany i zaznaczając właściwą szerokość. Umieścić deskę na ostatni rząd na desce z poprzedniego rzędu. Używając ścinków o pełnej szerokości oraz klinów dylatacyjnych umieszczonych przy ścianie zaznaczyć na ostatnim rzędzie linię cięcia.
 5. Należy wyciąć otwory na wszelkie rury, słupy, ramy, przeszkody pozostawiając odpowiednie przerwy dylatacyjne.
 6. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach zakrywamy listwami, które mocujemy do ścian.