Potrzebujesz błyskawicznej wyceny podłogi?

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Parkiet Hajnówka Sp. z o.o. z siedzibą: 3 Maja 51 17-200 Hajnówka .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:iodo@rt-net.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Parkiet Hajnówka Sp. z o.o.;
 3. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Parkiet Hajnówka Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 4. dochodzenie roszczeń;
 5. archiwizacja;
 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Parkiet Hajnówka Sp. z o.o..

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 2. firmom kurierskim, transportowym i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki i od Państwa przesyłki odbierać;
 3. kancelariom prawnym, którym zlecimy np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Parkiet Hajnówka Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Parkiet Hajnówka Sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Parkiet Hajnówka Sp. z o.o. na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie “Wycofanie zgód”.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub do Biura Handlowego na skrzynkę: parkiethajnowka@parkiethajnowka.pl