Potrzebujesz błyskawicznej wyceny podłogi?

Formularz kontaktowy
10 sierpnia, 2022

SHOW YOURSELF – IV edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w
ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-
0002/19.
CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego
posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15
MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel
zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm
kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz
członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez
zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych
zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w
targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez
przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz
organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez
animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych
kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści
finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości
Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od
01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w
internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z
zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach
międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; –
wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych
projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na
osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez
pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i
Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego
niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o
szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN